Algemene Voorwaarden voor PARTICULIERE KLANTEN

Crème de la Cookies BV, gevestigd te Lelystad.

Definities: Crème de la Cookies BV: Amerikaanse patisserie
Klant: elke natuurlijk of rechtspersoon die met Crème de la Cookies BV een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
Particuliere klant: een klant niet als bedrijf of overheid georganiseerd is.
Horecaklant: een klant die als bedrijf of overheid georganiseerd is.

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Crème de la Cookies BV aan particuliere klanten.

Deze voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en zijn tevens op te vragen op de internetpagina van Crème de la Cookies BV (www.cremedelacookies.nl). Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar toe.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Crème de la Cookies BV houdt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden algemene of specifieke voorwaarden en/of bedingen van derden niet door Crème de la Cookies BV erkend.

1.4 Crème de la Cookies BV garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 1. Bestellen

2.1 Particuliere klanten kunnen hun bestelling (voor de eerstvolgende dag) van maandag tot en met vrijdag tot 12:00 uur doorgeven. Bestelt u na deze tijd, dan zal deze bestelling de volgende dag geleverd worden.

2.2 De bestelling kan via de website aan de winkel worden doorgegeven. NB: onze koeken worden dagelijks vers gebakken.

Als u niet tijdig bestelt, dan kan uw bestelling niet tijdig in productie worden genomen en kan Crème de la Cookies BV zodoende uw levering niet garanderen.

2.3 Bestellingen gedaan via de website worden altijd bevestigd via e-mail. Controleer daarom altijd goed uw gegevens.

2.4 Crème de la Cookies BV acht zich niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten.

2.5 Crème de la Cookies BV acht zich niet verantwoordelijk voor eventueel foutief aangeleverde adressen.

 1. Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 Het bezorgbedrag van de particuliere klant moet minimaal €17,- bedragen. Bedragen onder dit minimum zullen niet worden behandeld.

Bovenop het bezorgbedrag komen nog €6,00 bezorgkosten.

3.3 In het kader van de regels van aankoop op afstand zal Crème de la Cookies BV bestellingen tenminste binnen zeven dagen uitvoeren.

Indien dit niet mogelijk blijkt, in geval het bestelde niet op voorraad, niet meer leverbaar is of er om andere redenen vertragingen ontstaan, dan ontvangt de klant hiervan binnen een dag na plaatsing van de bestelling bericht.

In dat geval heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten en/of ingebrekestelling te annuleren.

3.4 Met een voorkeur voor een levertijd probeert Crème de la Cookies BV zoveel mogelijk rekening te houden.

3.5 Bent u niet aanwezig op het door aangegeven adres en/of aangegeven tijdstip, dan kan PostNL de koeken niet afleveren en aangezien het verse producten zijn kunnen deze niet opnieuw worden aangeboden.

3.6 Wij leveren niet op zaterdagen en zon- en feestdagen, tenzij anders is overeengekomen.

3.7 In het geval van calamiteiten en/of natuurrampen behouden wij ons het recht voor om de bestelling niet af te leveren.

3.8 Na het moment van levering gaat het risico, ten aanzien van de door (of namens) Crème de la Cookies BV verkochte en/of aan de klant te leveren producten. over op de klant.

 1. Betaling

4.1 Bestellingen die via de website zijn gedaan, kunnen uitsluitend worden betaald middels vooruitbetaling via iDeal, of in België bancontact of creditcard.

4.2 Afgehaalde bestellingen kunnen in de winkel worden betaald (PIN of contant).

4.3 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten.

 1. Prijzen

5.1 Alle prijzen op onze website zijn in EURO’s en inclusief 9% BTW.

5.2 Alle prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de eventuele gevolgen hiervan acht Crème de la Cookies BV zich niet aansprakelijk.

5.3 Wijzigingen van factoren die de kostprijs kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de inkoopprijs van grondstoffen, koersverschillen, overheidsmaatregelen,

in- en uitvoerrechten, transportkosten, verzekeringspremies e.d., mogen door Crème de la Cookies BV aan de klant worden doorberekend.

 1. Zichttermijn en herroepingsrecht

6.1 De Wet Verkopen op Afstand (art. 7:5 BW) wordt op Crème de la Cookies BV niet van toepassing verklaard, dit omdat Crème de la Cookies BV producten levert die snel kunnen bederven en/of verouderen (art. 7:46d jo. art. 7:46b BW). Onze producten kunnen vanwege hun aard niet worden teruggezonden.

 1. Gegevensbeheer

7.1 Wanneer u een bestelling plaatst bij Crème de la Cookies BV dan worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van Crème de la Cookies BV. Gebonden aan de Wet Persoonsregistraties zal Crème de la Cookies BV uw gegevens niet verstrekken aan derden.

7.2 Crème de la Cookies BV respecteert de privacy van gebruikers van de internetsite en draagt derhalve zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7.3 Crème de la Cookies BV kan gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat de benodigde instructies om van deze lijst verwijderd te worden.

 1. Garantie

8.1 Crème de la Cookies BV garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en houdbaarheid, mits de door Crème de la Cookies BV geleverde instructies worden nageleefd, te vinden op het etiket.

8.2 Crème de la Cookies BV is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het product, voor iedere individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing ervan.

8.3 De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer dat onmiddellijk telefonisch, per mail of telefoon aan Crème de la Cookies BV te melden. Terugzending van de producten (pralines) dient te geschieden in de originele verpakking. Cookies kunnen niet worden geretourneerd vanwege dat het een vers product is. Op deze manier kan de directie het product op de juiste manier beoordelen. Ingebruikneming van het product na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door Crème de la Cookies BV gegrond worden verklaard, zal Crème de la Cookies BV naar eigen inzicht bepalen of de geleverde zaken kosteloos vervangen worden of met de afnemer een schriftelijke regeling over schadevergoeding wordt getroffen. Met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Crème de la Cookies BV en mits het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken, dan wel (wederom naar inzicht van Crème de la Cookies BV) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Crème de la Cookies BV gedekte bedrag. Iedere aansprakelijk van Crème de la Cookies BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Waaronder valt aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade oplopen wegens gederfde winst.

8.5 De mogelijkheid van schadevergoeding komt te vervallen indien, a) de afnemer jegens Crème de la Cookies BV in gebreke is, b) de geleverde zaken aan abnormale zaken zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig behandeld zijn of c) in strijd met de aanwijzingen van Crème de la Cookies BV en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

 1. Aanbiedingen

9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding vermeld is.

9.2 Bij aanvaarding van een dergelijke vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt Crème de la Cookies BV zich het recht voor deze aanbieding, binnen een termijn van drie werkdagen na ontvangst van die aanvaarding, te herroepen of daarvan af te wijken.

9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Crème de la Cookies BV slechts indien en nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

9.4 Aanbiedingen van Crème de la Cookies BV gelden niet automatisch door voor nabestellingen.

9.5 Crème de la Cookies BV kan niet aan een aanbieding worden gehouden, indien de afnemer had behoren te weten dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een duidelijke vergissing of verschrijving bevatte.

9.6 Andere aanvullingen, wijzingen en/of nadere afspreken zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.

 1. Overeenkomst

10.1 Een overeenkomst tussen Crème de la Cookies BV en de horecaklant komt slechts tot stand nadat een bestelling door Crème de la Cookies BV op haalbaarheid is beoordeeld.

10.2 Crème de la Cookies BV houdt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of slechts te accepteren onder de voorwaarde dat de levering pas geschiedt, nadat het verschuldigde bedrag per bank t.n.v. Crème de la Cookies BV is overgemaakt.

 1. Afbeeldingen en specificaties

11.1 Alle afbeeldingen, zoals daar zijn foto’s, tekeningen etc., gegevens betreffende gewicht, afmetingen, kleuren en afbeeldingen van etiketten etc. op de internetsite van Crème de la Cookies BV zijn slechts een benadering en kunnen afwijken van de producten die worden geleverd. In geen geval zal dit een aanleiding vormen voor schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Overmacht

12.1 Crème de la Cookies BV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in internet, alsmede elektriciteit, e-mailverkeer en storingen of wijzingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Crème de la Cookies BV, alsmede hulppersonen, ziekte van personeel en gebreken in hulp- of transportmiddelen en corona of andere virussen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.3 Crème de la Cookies BV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Crème de la Cookies BV verplicht enige vorm van schadevergoeding of anderszins een boete te betalen.

12.4 Indien Crème de la Cookies BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder in ieder geval vallen auteurs-, merk-, octrooi- en handelsnaamrechten en knowhow) en daarbij behorende materialen zoals rapporten, ontwerpen, schetsen, adviezen, tekeningen en documentatie alsmede voorbereidend materiaal, van Crème de la Cookies BV zullen uitdrukkelijk bij Crème de la Cookies BV (of haar licentiegevers/leveranciers) blijven berusten.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen Crème de la Cookies BV en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Crème de la Cookies BV er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 1. Bezorgen in Lelystad

15.1 Betaalde dienst verleend na bestelling in Lelystad waarbij Crème de la Cookies BV de bestelde producten binnen 45 minuten zal bezorgen op het opgegeven adres. Crème de la Cookies BV is niet aansprakelijk voor het te laat bezorgen door overmacht. Hieronder wordt verstaan;

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in internet, alsmede elektriciteit, e-mailverkeer en storingen of wijzingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Crème de la Cookies BV, alsmede hulppersonen, ziekte van personeel en gebreken in hulp- of transportmiddelen en corona of andere virussen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

15.2 De bestelde producten moeten vooraf worden betaald via Ideal en de klant zal dan een email ontvangen met een bevestiging. Dit kan ook via eet smakelijk en thuisbezorgd. De producten (Cookies) worden vers aangeleverd en zullen volgens de aangeleverde verwarminstructie moeten worden verwarmd en daarna geconsumeerd.